Konsolen:
 KO 108  KO 109
 KO 110  KO 111  KO 112
 KO 113